PITy 2016 program

epity1

E-deklaracje 2016 wyślesz z pomocą programu PIT 2016

 

Ministerstwo Finansów stale poszerza ofertę formularzy PIT, które mogą zostać przez podatników złożone przy pomocy systemu e-deklaracje. W 2009 roku (rozliczenie podatkowe za rok 2008) deklaracje PIT przez Internet, bez konieczności posiadania tak zwanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, mogły złożyć jedynie osoby, które rozliczały się z urzędem skarbowym przy pomocy formularza PIT-37. Podczas rozliczeń podatkowych za rok 2009 sytuacja znacznie się poprawiła, gdyż z systemu (bez podpisu elektronicznego) mogli skorzystać także podatnicy wypełniający PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Niedawno Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozliczenie podatkowe 2016 będzie jeszcze przyjemniejsze, gdyż e-deklaracje 2016 bez bezpiecznego podpisu elektronicznego będą dostępne również dla podatników składających w urzędzie skarbowym formularze: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a a także PIT-28. Po przesłaniu każdego z wymienionych formularzy, jeżeli zostanie on pozytywnie zweryfikowany przez system podatnik otrzymuje e-deklaracja upo (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) potwierdzające dokonanie rozliczenia. Oczywiście załączniki, które muszą być dołączone do formularzy PIT w momencie, gdy będziemy wykonywać rozliczenie podatkowe 2016 również mogą zostać wypełnione przez e-deklaracje 2016.

 

Wszystkie pozostałe formularze PIT poza formularzami wymienionymi powyżej nie mogą być złożone przy pomocy systemu e-deklaracje. Wśród takich formularzy wymienić możemy: PIT-2, PIT-2A, PIT-2C, PIT-2K, PIT-3, PIT-4R, PIT-6/6L, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-11A, PIT-12, PIT-14, PIT-19, PIT-23, PIT-40, PIT-40A, PIT-AZ.

 

Jak możemy zatem zauważyć system e-deklaracje został stworzony na potrzeby rocznych sprawozdań podatkowych i różnego rodzaju formularze, które podatnik musi składać w trakcie roku podatkowego nie mogą być przy jego pomocy wypełniane.

 

Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której nie będziemy mogli wypełnić rozliczenia podatkowego przy użyciu e-Deklaracji, nawet jeżeli rodzaj formularza, który musimy wypełnić jest w systemie dostępny. Ma to miejsce wtedy, gdy chcemy się rozliczyć wspólnie z mężem bądź żoną, a nie posiadamy odpowiedniego upoważnienia. Zgodnie z prawem podatkowym żona, bądź mąż osoby, która składa zeznanie musi złożyć na formularzu UPL-1 pełnomocnictwo, zgodnie z którym współmałżonek ma prawo do złożenia rocznej deklaracji podatkowej w jej imieniu. Tylko w przypadku jego posiadania będziemy mogli złożyć deklaracje PIT przez Internet. Jeżeli planujemy rozliczenie podatkowe 2016 drogą elektroniczną, to takie pełnomocnictwo musi przez nas zostać dostarczone do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego najpóźniej do końca 2016 roku. Złożenie takiego upoważnienia jest bezpłatne i konieczne jest zachowanie jego papierowej formy – nie ma możliwości przekazania go drogą internetową.

 

Jako podsumowanie warto jeszcze raz przypomnieć jakie formularze podatkowe bez wymogu posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożymy przez Internet rozliczając się za rok 2016:

  • PIT-16 – wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej,

  • PIT-16a – deklaracja o tym jaka składka na ubezpieczenie zdrowotne została odliczona od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach,

  • PIT-19a – deklaracja o tym jaka składka na ubezpieczenie zdrowotne została odliczona od podatku zryczałtowanego w poszczególnych kwartałach przez osoby duchowne,

  • PIT-28 – zeznanie o wysokości przychodu i dokonanych od niego odliczeń oraz wysokości należnego podatku zryczałtowanego,

  • PIT-36 – działalność gospodarcza opodatkowana według skali,

  • PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana liniowo,

  • PIT-37 – opodatkowanie dochodów wynikających ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło itd.

  • PIT-38 – dochody osiągnięte z inwestycji kapitałowych,

  • PIT-39 – dochody osiągnięte w wyniku sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane po roku 2008 (od 1 stycznia 2009).